Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Artikler

FUNDAMENTALISMEFundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den østlige verden vitner til. Er Fundamentalisme på fremmasj i dagens globale verden? Ender man opp som en fundamentalist fordi man lever i elendige omstendigheter og vitner til sosiale og økonimiske problemer? Eller kan man ende som en fundamentalist uten at dette skal ha noe å si? Jeg kan svare ja at økonomisk problem og sosial uro kan være en faktor på fundamentalismen’s reaksjon, men det er likevel ikke den eneste men tvert imot er det mange andre faktorer og årsaker som er eksisterende . Av dem er selve tankegangen som ligger hos de ulike individene og tolkningen som kan være sentral faktor. Samtidig som fundamentalister ser først og fremst på det moderne og sekulære samfunnet som deres motpart, og årsaken bak det økende sosiale problemet både innenfor deres landsgrenser men også resten av verden for øvrig.

Av:
 
Fatima Khalil under tidligere demonstrasjon mot terror og muslimhets

Jeg har valgt å fokusere på islamistisk fundamentalisme hvor  jeg skal i første del redegjøre for den historiske bakgrunn som  oppstart for islamistisk fundamentalisme som jeg grovt deler i tre deler. I andre del av oppgaven skal jeg se på den sisiologiske delen av religionen i henhold til reaksjonen hos fundamentalister når det gjelder det sosiale problemet i samfunnet.

Selve betegnelsen fundamentalisme er å finne først i den amerikanske kristne miljøet på begynnelsen av 1900-tallet, det er der den dukket opp i første omgang. Det var slik at en protestantisk gruppe i USA utga tidskrifter hvor den første het ”The Fundamentals ” som beskrev hvordan de så på kristendommen som den eneste riktige og sanne (Brekke:2007:s9). Det er derfor først og fremst mest konkret og riktig å vite at begrepet kom og ble brukt på kristne med bokstavtro.
Selv om fundamentalisme som begrep ble anvendt mot islamske grupper og organisasjoner først etter 1970-tallet så har den vært eksisterende lenge før den tid. Hvis vi tar en historisk tilbakeblikk så har den muslimske fundamentalismen eksistert for mange tiår tilbake i tiden.

Muslimsk fundamentalisme er ikke det samme som kristen protestantisk fundamentalisme selv om de har mange fellestrekk og deler flere like tanker. Muslimsk fundamentalisme eksisterte lenge før den fant sin plass i den kritne miljøet, og før selve begrepet eksisterte og kom til bruk i kristne miljøet i USA. Den første kategorien av fundamentalister i muslimsk historie var å finne på 600-tallet nemlig kharijittene (de som har gått ut), de blir sett på som den første muslimske sekten. Denne Kharijitt sekten så på alle som ikke tilhørte deres sekt som ikke muslimer, og hadde en ekstrem streng tolkning av de islamske tekstene. Roald hevder at det var nemlig her hos kharijittene dagens ekstreme islamistiske grupperinger har sine røtter fra (Roald:2004:s49).

 Andre kategori har jeg valgt å anvende betegnelsen fundamentalisme på i historien er den kjente teologen Ibn Taymiyya som  levde på 1300- tallet  som tilhørte Hanbali – skolen som er en av de fire skolene i sunni retningen. Ibn taymiyya sto for en streng tolkning av islam, og vektla først og fremst og nærmest bare hadithene fremfor å følge noen lærder  og imitere dem. Rasjonell tekning  hadde ikke noe plass i teologiske resonnementer hosIbn Taymiyya . Det som Ibn Taymiyya var opptatt av var spørsmålet om hvem som skulle regnes som muslim. På denne måten  kunne han  selv avgjøre og definere hvem som kunne regnes som muslim eller ei (Roald:2004:101). Den som har latt seg videre inspierer av Ibn Taymiyya er Abd al-Wahhab som levde på 1700 – tallet hvor han også grunnla wahhabist – bevegelsen.  På lik linje som Taymiyya tilhørte hanbali – skolen og hadde fulgte samme tankegang og streng og bokstavlig tolkning av hva islam skulle representere og hvem som er muslim eller ikke. Hans ønske og mål var å gjenreise det islamske samfunnet helt tilbake til de tre første generasjonene (Roald:2004:157).  Den lokale stammehøvdingen Ibn Saud  var fascinert av Abd al- wahhab sine tanker og de klarte begge å finne en gjensidig interesse og slo seg i allianse med hverandre. Der Ibn Saud skulle stå for den politiske makten på den ene siden og Abd al – Wahhab skulle stå for det religiøse overhodet (Roald:2004:s156). Slik fikk man den fundamentalistiske tankegangen som en offisiell og ikke minst dominerende religiøs trosretning i nådagens Saudi Arabia. Slik startet en utvikling der islamistisk fundamentalisme fikk overtaket og kunne bygge sin egen struktur på hvordan de selv så på hva som var den sanne islam ut av en bokstavtro og videre hvem som var utenfor den sanne islam ifølge wahhabisme. På denne måten så blir fundamentalisme i Saudi Arabia en alliert bevegelse med staten Videre nå skal jeg ta for meg del to som er den sosiologiske delen av religion med å drøfte reaksjon mot det sosiale i forhold til moralfall i samfunnet når det gjelder blant annet familiesplittelse, kjønnsrollen, barneoppdragelse og mange andre sosiale forhold som fundamentaliser er misfornøyd med.Fundamentalister prøver å finne løsningen på deres syn på samfunnets elendighet i henhold til den sosiale og økonomiske problemet. De ønsker en reform med de hellige skrifter som deres overodnet mål og den eneste sannhet. De ønsker på ingen måte en pluralistisk samfunn der den sekulære staten må bekjempes.

For en fundamentalist i dagens moderne samfunn er en av årsaks faktorene bak deres religiøse reaksjon i henhold til sosiale området i samfunnet familien. Det er familie splittelsen som er sterk mislikt hvor de ser på den lykklige og stabile famlien gå tapt i det moderne samfunn Dette er fellestrekk for en fudamentalist uansett religiøs tilhørighet vil dette være hjertesak som en fundamentalist brenner for å jobbe med for å kunne gjenreise den ideelle familien (Brekke:2007:49).  Ofte er det slik å finne hos fundamentalister der de har en tanke over hvordan den ideelle familiestrukturen skal være på. Fundamentalister har et hierarkisk tegnekart over hvordan familiemedlemmer skal settes i et slik hieraki (Brekke:2007:50).

Hos islamistiske fundamentalister brukes begrepet qawwamun’ala som  i den norske oversettelsen lyder slik: ”Menn har bestyrerautoritet over kvinnen”. Dette begrepet qawwamun’ala blir tolket på ulike vis hos de ulike fundamentalister. Til tross for at Sayyid Qutb blir regnet som en fundamentalist og den som blir sett på med militante tanker har han en ganske liberal og åpen syn når det kommer til kjønnsrollen og  han oppfatter begrepet eller teksten som mannens plikt for omsorg og ansvar. Mawdudi sin syn og tolkning  på kjønnsroller derimot er ganske streng der han ser på kvinnen som underodnet mannen. Mawdudi hevdet også at islam krever klar og streng adskillese av kjønnene.  Det er ikke slik at siden begge er fundamentalister så tenker de likt på alle områder og har lik tolkning tvert imot. Det som er i hvert fall med sikkerhet man kan si de er enige i er den viktige kampen om  den sosiale i henhold til familieverdier hvor islamske regler og normer blir truet av det moderne samfunn (Brekke:2007:65).

Selv om fundamentalister er en religiøs reaksjon på det moderne samfunn på det sosiale og økonmiske plan så er de opptatt like mye som alle andre til å benytte seg av den moderne verdens teknologi. Spesielt er de aktive brukere av kommunikasjonsteknologier og moderne organisasjonsformer for å nå de fleste mennesker med deres religiøse budskap(Brekke:2007:116). Noen ganger er staten selv er med på å utvide og utvikle bevegelsen slik som tilfellet er i Saudi Arabia. Fundamentaliser er i samfunnet men ikke med samfunnet, de har sine egne svar og tolkning på hvordan å arbeide og leve på i et samfunn.

Verden vitner til fundamentalisme og den utvikling overalt og alle både forskere og andre prøver å skrive å definere hva fundamentalisme er og hvem som er en fundamentalist. Det er viktig å ikke bare se på en del av fundamentalisme men viktigheten er å gå tilbake til historien for å finne årsaker og rot til hvor det kommer fra. Det er også viktig å ikke presse kun til et svar på hva fundamentalisme som religiøs reaksjon er som bakgrunn for en eller noen faktorer, men heller drøfte ulike perspektiver og svar . Det er ikke kun sosiale eller økonomiske problemer som ligger til bakgrunn, men  man kan finne uttalige svar og årsaker. Jeg har valgt å fokusere på den tidlige fasen og og finne de dype spor av fundamentalisme røtter med å gi en tilbakeblikk i den islamske historien.

Det er også viktig å ikke glemme at også innefor fundamentalisme finnes det en omfattende kompleksitet der jeg har prøvd å bruke Sayyid Qutb og Mawlana Mawdudi som eksempler  med ulike syn og tolkning på en og samme tema. Vi må samtidig  ikke begrense fundamentalisme til kun religiøse grupper og bevegelser, men tankegangen på det totalitære kan være like mye hos sekulære krefter likedan som hos nasjonalismen og ikke minst andre idelogier. Begrepet fundamentalisme kan brukes og anvendes på mange måter og på ulike personer og grupper.


Litteraturliste
•    Vogt, Kari, 2005 - tradisjon, fundamentalisme og reform, cappelens forlag AS, Oslo
•    Davie, Grace, 2007: The Sociology of Religion London : Sage publication
•    Roald, Anne Sofie, 2004: Islam, Oslo Pax Forlag A/S
•    Brekke, Torkel, 2007: hva er Fundamentalisme, Universitetsforlaget, OsloArtikler
Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...

Nye allianser – for oss? Nye allianser – for oss?

Under overskriften ”Nye allianser i Midtøsten” trykker Klassekampen 4. februar...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO