Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Nødvendigheten av Imam al-Mehdis (måtte Gud fremskynde hans synlighet) eksistensDenne artikkelen er om nødvendigheten til eksistensen av en representant av Allah på jorden ved enhver tid. Motstanderne til sjia protesterer mot dette ved å hevde at selv om sjia anser imamen nødvendig for å forklare, lede mennesker og svare på spørsmål angående religionen, så er imamens skjul et hinder for dette, for en skjult imam kan ikke ha kontakt med mennesker, kan ingen ta fordel av eller ha effekt. Motstanderne argumenterer dette ved å hevde at hvis Allah vil kan han bringe en imam for å reformere menneskeheten, han har greie til å skape ham ved det nødvendige øyeblikket og trenger ikke å skape ham for tusen av år tidligere.

Av:
 
Bildet illustrer Imam al-Mehdis (måtte Gud fremskynde hans synlighet)

Først må det bli sagt at slike mennesker ikke har virkelig forstått meningen av imam, for plikten til imamen er ikke bare å besvare religiøse spørsmål og lede mennesker. På samme måte som han har plikten til å lede alle mennesker, har også imamen ansvaret for Walayhah og å hele ledelsen av menneskeheten. Den guddommelige utpekte imamen styrer menneskets åndelige liv. Det er klart at hans fysiske tilstedeværelse eller fravær har ingen effekt i denne saken. Imamen er representanten til Allah (Khalifatullah) på jorden og er Hans middel. Han er forbindelsen mellom himmelen og jorden, og er utvalgt av Allah som et middel mennesker skal oppsøke. Hans eksistens er alltid nødvendig selv om tiden ennå ikke har kommet for hans synlige tilsynekomst og for hans univeriselle gjenoppbygning.

La meg vise til et eksempel for å klare denne saken. Et menneske trenger for å fortsette å leve blod, og eksistensen til blodet er nødvendig i ethvert øyeblikket i livet. Denne nøden er ikke, på noen som helst måte, uavhengig av Allah. Han er Allah som har skapt denne nøden for mennesket, og Han er den ene som har fullført den. Lignende er funskjonen til imamen over resten av skapelsen. Den er ikke uavhengig av Gud. Han var Allah som skapte denne nøden for verden og Han var Allah som har fullført den. Allah (swt) ønsket at livet til hans skapelse skal være avhengig av eksistensen til Hans representant på jorden, på samme måte som Allah ønsket at vår kropp ikke skal overleve uten blod. Legg også merke til at alle de ovennevnte eksemplene, både imamen og blodet ikke er mer enn Allahs skapelse.

En guddommelige utvalgt imam er et menneske, men mennesket betyr ikke at han ikke kan ha en autoritet over andre mennesker ved tillattelse fra Allah. Jo mer nær Allah mennesket er, jo mer makt vil det ha. Nærheten til Allah er oppnådd igjennom lydighet og gudfryktighet. Når en når det perfekte nivået, følger det ikke noe annet enn Allahs ordre. Imamen er ikke guddommelig, men han er full støttet av guddommelig makt. Han har blitt gitt autoriteten som Koraniske vers under bekrefter. Denne autoriteten kommer fra Allah og er også kontrollert av Allah.

Et annet eksempel kan være et følge med en president og noen ledere eller arbeidsgivere. Den som er nærmest presidenten (i hans posisjon eller på en eller annen måte) har mer autoritet enn de andre. Denne autoriteten er gitt og er kontrollert av presidenten ved enhver tid. Denne autoriteten er ikke parallell med presidentens autoritet, og varer så lenge presidenten ønsker det. Den autoriserte personen føler ikke uavhengighet og kan ikke gjøre noe imot befalingene til presidenten, ellers vil posisjonen bli tatt fra ham. Presidenten har utvalgt denne personen til å gjøre en oppgave.

På samme måte er en guddommelig imam ikke ansett som en parallell makt ved siden av Allah, og hans auroitet er ikke uavhengig Allahs siden Allah tildeler ikke hans masjest og selvstendighet noen. Hvis han gir Hans rettferdige tjener en viss styrke eller autoritet, vil Han fremdeles ha kontroll over dette mennesket. Koranen bekrefter at Allah har utvalgt noen imamer med autoritet til å lede menneskeheten:
''Og Vi utpekt dem som imamer som veileder ved vår autoritet og vi har inspirert dem til å gjøre gode gjerninger.'' Koranen: 21:73.
Og:
''Og Vi utvalgte blant dem imamer som veileder ved vår makt siden de var tålmodige og trodde standhaftig på våre tegn.'' Koranen: 32:24.
I en kommentar av et koranvers:
''Sannelig, jeg tilgir den som angrer og tror og gjør gode gjerninger, og aksepterer ledelsen.'' (Koranen: 20:82).'' Ibn Hajar nevnte at det er fortalt fra Imam Muhammed al-Bakir (fred være med ham) og Thabit al-Lubnani at enden av verset betyr: ''Han som er veiledet av Ahlulbayts wilayah (lederskap).'' (sunnikilder: Al-Sawaik al-Mhrikah, skrevet av ibn Hajar al-Haythami, kapittel 11, del 1, side 235).
Og Allah, Den Opphøyde, sa også:
''Dere som tror! Adlyd Allah, og adlyd sendebudet og de iblant dere som er blitt gitt autoriteten (av Allah).'' Koranen: 4:59.
Hvem er disse imamene som Allah ga autoritet og hvis lydighet er obligatorisk slik som Profetens?
De ovennevnte versene av Koranen beviser uten tvil at en guddommelig utvalgt imam har autoritet og han leder. Den autoriteten til imamen er ikke begrenset i en folkegruppe, men den gjelder hele menneskeheten (se Koranen: 36:12).
Allah sa også i Koranen:
''(Muhammed)! Du er en advarer, og for ethvert samfunn finnes det en veileder.'' Koranen: 13:7.
Profeten Muhammed var en advarer, og imamene av Hans Ahlulbayt var veilederne for menneskene i deres tid. Sunnimuslimenes tafsir-bøker forteller at ordet ''veileder'' i det ovennevnte verset var om Imam Ali (fred være med ham):
Her er en oversikt over sunnimuslimske tafsir bøker som nevner dette:
* Tafsir al-Tabari, del 13, side 72
* Tafsir al-Kabir, skrevet av Fakhr al-Razi, se på kommentaren av verset 13:7
* Tafsir al-Durr al-Manthoor, skrevet av al-Suyuti, se kommentaren av verset: 13:7 i Koranen
* Kanz al-Ummal, skrevet av al-Muttaki al-hindi, del 6, side 157
*Noor al-Absar, skrevet av al-Shahblanji, side 70
*Kunozz al-Hakaik, skrevet av al-Manawi, side 42
Hvis det skal være en veileder for enhver tid, som verset 13:7 bekrefter, så er mitt spørsmål: Hvem er denne veilederen idag? Det skal være en levende imam i enhver tid. Dette er et annet bevis for Imam Mehdis (måtte fred være med ham) eksistens. Allah sa også:
''Allahs rest (på jorden) er bedre for dere hvis dere tror.'' Koranen: 11:86.
Det ovennevnte verset er et annet bevis for at det eksisterer et menneske ved enhver tid som er spart av Allah (Bakiyyatullah) på jorden for å beholde troen og han er imamen ved enhver tid, og denne posisjonen vil aldri værre tom så lenge det eksisterer et menneske på jorden.
Dette er doktronien til sjiamuslimene om et ''bevis (Hujjah) for Allah''. Alltid skal det eksistere på jorden et bevis for Allah for at jordan kan fortsette sin funksjon som et levende sted for menneskheten. Dette innbærer ikke at denne Hujjah er gud eller gir liv, men det betyr at Allah har skapt verden for de beste av hans tjenere. Den beste av Allahs skapelse er den som er mest lydig mot ham i enhver tid. Andre skapninger er ansett å være på andre plass i øynene til Allah. I tillegg er det hadither som nevner at hvis det skjedde at bare et menneske levde igjen på jorden, skal det være ''Allahs bevis (Hujjah)''. Dette innbærer at Allah forlater aldri mennesket på jorden uten Hans representant. I Profetenes tid var Profetene Hujjah. Ettersom det ikke kommer profeter etter Profeten Muhammed, vil Hujjah være hans levende Ahlulbayt ved enhver tid til dommensdag. Uten eksistensen til en hujjah vil verden gå under.
I tillegg til å ha sitert fra Koranen, la oss sitere noen beretninger fra sunnikilder for å støtte disse ovennevnte påstandene. Ahmad ibn Hanbal og mange andre fortalte:
''Allahs sendebud sa: ''Stjernene er en nådebevisningen for himlenes beboere, og hvis stjernene går vekk (det vil si slutter å eksistere) vil beboerne av himmelen bli tilintetgjort. Og min Ahlulbayt er nådebevisning for jordens beboere, og hvis min Ahlulbayt går bort (det vil si dør) vil jordens beboere bli tilintetgjort.''
Sunnikilder:
* Fadhail al-Sahaba, skrevet av Ahmad ibn Hanbal, del 2, side 671, beretning # 1145
* Dhakair ul-Kba, skrevet av Muhibbuddin al-Tabari, side 14
* Manakib Ahmad, og mange andre som al-Tabarani, osv.
* Al-Sawaik al-Muhrikah, skrevet av ibn Hajar al-haythami, kapittel 11, del 1, side 234
* Musnad Abu Yala, på vegne av Salama ibn Awka, men med en liten forandring: ''Stjernene er en nådebevisning for himlenes beboere, og min Ahlulbayt er en nådebevisning for min Ummah.''
Også:
Allahs sendebud sa: ''Stjernene hjelper og hindrer jordens beobere fra å drukne, og min Ahlulbayt er beskytterne til mitt folk imot splittelser (i religiøse saker). Derfor hvis en gruppe blant araberne går imot Ahlulbayt, skal det bli splittet av uenigheter og bli et Satans parti.''
Sunnikilder:
* Al-Mustadrak, skrevet av al-Hakim, del 3, side 149, som sa denne beretningen er troverdig (Sahih)
* al-Tabarani, siterte den fra ibn Abbas
* Også i al-Mankib Ahmad, sitert fra Muhibbuddin al-Tabari
* Al-Sawik al-Muhrikah, skrevet av ibn Hajar al-Haythami, kapittel 11, del 1, side 234
Ibn Hajar nevnte de to beretningene og mange andre lignende da han kommenterte følgende Koraniske vers:
''Hvordan skal Allah straffe dem, mens du er blant dem.'' Koranen: 8:33.
Ibn Hajar kommenterer dette ved å si: ''Ahlulbayt er nådebevisningen for innbyggerne til jorden som Allahs sendebud var nådebevisning for dem.'' I den neste siden, etter å ha nevnt en beretning fra Sahih Muslim som forteller at etter enden av regjeringen til rettferdighet i de siste dagene, bare en dag før dommensdag sender Allah en vind som tar stjelene til alle troende og bare urettferdige vil være igjen da verden vil gå under. Så kommenterer ibn Hajar det ved å si:
''Ifølge mitt syn, referer det sannsynligvis til Ahlulbayt, siden Allah skapte denne verden for Profetens skyld, og har gjort dens eksistens avhengig av eksistensen til hans Ahlulbayt for de har visse fortrinn i felleskap med Profeten som Fakhr al-Razi nevnte, og fordi Allahs sendebud sa til ære for dem: ''Allah! De er av meg og jeg er av dem,'' siden de er en del av ham som deres mor, Fatima, var en del av ham. Derfor er de (Ahlulbayt) også nådebevisning for jorden.''
Sunnikilder: Al-Sawaiik al-Muhrikah, skrevet av ibn Hajar, kapittel 11, del 1, side 234
 
I en annen beretning, fortelles det:
Profeten ble spurt: ''Hva vil tilstanden til menneskene være etter Ahlulbayt?'' og han svarte: ''Deres tilstand vil være lik tilstanden til et esel hvis ryggard er brukket.''
Sunnikilder: al-Sawaik al-Muhrikah, skrevet av ibn Hajar, side 143
Disse beretningene forlater ingen rom for tvil angående eksistensen til Ahlulbayt i enhver tid, og at tidens imam, imam al-Mehdi (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst) er levende. Nå la oss se på den følgende beretningen:
 
''Allahs sendebud sa: ''Posisjonen til min Ahlulbayt blant dere, er lik posisjonen til hodet i forhold til kroppen, eller øynene i forhold til ansiktet, for ansiktet er bare ledet av øynene.''
Sunnikilder:
* Isaf al-Raghibeen, skrevet av al-Saban
* Al-Sharaf al-Muaabaad,, skrevet av Shaikh Yusuf al-Nabahani, side 31, den er fortalt på vegne av mange
Allahs sendebud sa også:
''I enhver generasjon av mine tilhengere vil det være rettferdighet og de rettferdige blant min Ahlulbayt vil motarbeide endringene og korrupsjonen som de villedet menneskene vil forsøke å skape i min religion, å fjerne de falske påstandene om sannheten og motsi feiltolkningene til de uvitende. Vær på vakt! Deres imam skal være deres representant foran Allah, så vær forsiktige med å velge en som deres representant.''
 
Sunnikilder:
 
* al-Sirah, skrevet av al-Mala
* al-Sawik al-Muhrikah, skrevet av ibn Hajar, kapittel 11, del 1, side 231, les kommentaren av verset: ''Og stopp dem, for de skal bli spurt.'' (Koranen: 37:24)
Nå la oss refere til et utsagn av lederen til de troende, Imam Ali (fred være med ham):
''Jeg og mine rene etterkommerne og min dydige familie er de mest edruelige i barndommen og når vi vokser opp er vi de visdomsfulle, vi er middelene som Allah igjennom skal tilintetgjøre falskeheten og brekke tennene til de blodtrøstige og gjennopprette frihet for dere ved å fjerne lenkene som omgir deres nakker. Allah ønsket å gjøre (alle tingene) igjennom oss, og å fullføre (alle ting) igjennom oss.''
 
Sunnikilder:
* Kanz al-Ummal, skrevet av al-Muttaki al-Hindi, del 6, side 36
* Aydah al-Ishkal, skrevet av Abd al-Ghani
Ordet Ahlulbayt betyr ikke hele familien til Profeten (måtte Allahs velsignelse og fred være over han og hans familie). Denne tittelen gjelder bare de som har posisjonen til imamat (lederskap) ved en guddommelig avgjørelse. Sunnimuslimske lærde innrømmer også dette. For eksempel Ibn Hajar skriver i hans al-Sawaik al-Muhrikah:
 
''Ahlulbayt, som Den hellige Profeten har utpekt som beskyttere er lærde mennesker blant hans familie, siden ledelsen kan bare bli oppnådd igjennom dem. De er lik stjernene som vi igjennom er ledet til den rette veien, og hvis stjernene forsvinner, vil det bli dommensdag. Dette vil skje når Imam Mehdi vil komme, som nevnt i hadither, og Profeten Jesus vil be bak ham, Dajjal (antikrist) vil bli slått ihjel og så vil tegnene til den allmektige kom en etter den andre.''
Sunnikilder: Al-Sawik al-Muhrikah, skrevet av ibn Hajar, kapittel 11, del 1, side 234
Hvorfor vil bortgangen til de tolv imamene bringe enden til verden? Dette er en av grunnene til at Imam Mehdi er i livet. I et annet sted, skriver ibn Hajar:
''Beretningene som beskriver nødvendigheten til eksistensen av Ahlulbayt til dommensdag, betyr også at eksistensen til de rettferdige medlemmene av familien til Profeten vil ikke avslutte til dommensdag på samme måte som Allahs bok vil fortsette å eksistere.''
Sunnikilder: Al-Saik al-Muhrikah, skrevet av ibn Hajar, kapittel 11, del 1, side 232
Skjulet til den tolvte imamen er delt inn i to deler: den første, det lille skjulet (Ghaybah al-Sughra) som begynte i 259/873 og endte i 329/939, varte ca. 7 år. I denne perioden, var mennesker i kontakt med ham igjennom de fire spesielle asistentene. Disse fire asistentene kjente stedet til imamen og var i stand til å ha direkte kontakt med ham. Denne perioden var som forbredelse for hans tilhengere til det store skjulet. Det andre skjulet, var det store skjulet, som fant sted i 329/939, og det vil fortsette så lenge Allah vil det. Det er ingen spesiell representant eller assistent i direkte kontakt med ham i denne perioden, og muslimske lærde er hans generelle representanter ved denne tiden uten å være i stand til å møtte ham. Det kan hende at imamen (måtte fred være med ham) har vist seg for noen av dem i løpet av det store skjulet, men det vil aldri være en regelmessig forekomst, og ingen kan hevde å møtte ham i enhver tid han ønsker. Selv om imamen (fred være med ham) viser seg for en person og veileder ham, er det bare personlig, og ikke ment for alle mennesker. Sjia doktrinen siterer klart utsagnene som sier at imamen ikke vil utnevne en representant for seg selv i løpet av denne perioden. Påstanden om å motta en allmenn befaling fra imamen er i seg selv et bevis i løpet av det store skjulet på falskheten til en slik påstand. Det er intet spesifikt kjent bosted for imam al-Mehdi (måtte fred være med ham) og ingen vet hvor han er annet enn Allah, og han har blitt sett av mange forskjellige mennesker i løpet av hans liv i forskjellige deler i verden.
Imam al-Mehdi (måtte fred være med ham) skrev til en av hans spesielle representanter i løpet av det lille skjulet:
 
''Ingen er i slekt med Allah. Den som benekter meg er ikke av mitt folk. Tilsynekomsten (al-Faraj) er opp til Allah å bestemme utelukkende. Derfor er de som bestemmer en spesiell tid for tilsynekomsten løgnere. Nytten dere får av min eksistens i skjulet, er lik nytten dere får av solen da den er omgitt av skyer og øynene ikke kan se den. Min eksistens er en nådebevisning for innbyggerne til jorden. Be Allah mye om å forhaste min tilsynekomst, for dette vil bety befrielse fra deres lidelser.''
Ledelsen kan ha forskjellige former. Trenger vi å se Gud for å bli ledet? Hva med Profeten som har allerede død? Den ovennevnte beretningen til Imam al-Mehdi (måtte fred være med ham) gir en veldig interessant tolkning, og samme tolkning er gitt av Profeten om Imam al-Mehdi. Hvis dere ønsker å se veien og å gå i sikkerhet, trenger dere lys. Solen skaffer dette lyset for oss selv om det er skjult bak skyene hvor øynene kan ikke se det direkte. Lignende, vi nyter fra ledelsen til Imam al-Mehdi (måtte fred være med ham) selv om vi ikke kan se ham i løpet av hans skjul.
 
Som jeg nevnte tidligere, er Imam al-Mehdi og alle andre imamer og profeter ingenting annet enn de beste skapningene til Allah. De var ikke guddommelige i noen form. Men jeg har sett få engelske oversatte sjia bøker hvor begreper som ''guddommelig imam'' eller ''guddommelig profet' har blitt brukt. Ved å se på disse bøkene i det originale språket, ble det klart for meg at oversetteren mente med ''en guddommelig leder'' ''en gudommelig utvalgt leder,'' det er en leder som har blitt utpeket av Allah (og ikke av folket). Slike begreper betyr ikke at disse lederne er guddommelige selv. Vi må forstå begrepene. Selv om det er mange oversatte islamske bøker som har veldig dårlig oversettelse, men heldigvis er forekomsten av slike begreper sjelden å finne.
 
Det er viktig å nevne at Imam al-Mehdi (fred være med ham) ikke er en profet, og han vil ikke komme med en ny religion eller en ny religiøs lov. Han vil ikke stå imot tolkningene til Profeten Muhammed, men han vil fremme Profetens sanne sunnah. Imam Mehdis budskap er å forkaste alle innovasjoner og å gjenopplive sunnah til profeten som var blitt forandret av neon mennesker igjennom historien. Fordi noen mennesker har lite forståelse om den sanne sunnah til Profeten, tror de at Imamen vil bringe en ny religion. Noen beretninger forteller også at Imam al-Mehdi vil skaffe en unik tafsir/tolkning av Koranen.Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO